Liten poetik

Tankar om poesi

Varför poetik?

Poetik är den teoretiska grunden för diktskrivande. Naturligtvis kan man dikta utan att ha någon teori, men insikter om skapandets sätt att fungera gör att poeten kan utnyttja kunskaperna och styra tillblivelsen av poem, så att verken blir starkare. Samtidigt får den som skriver större möjligheter att förverkliga sina intentioner.

Grunden i en poetik

En dikt är tät, orden i den är mer laddade än de enskilda orden i en utdragen prosatext. Det är medvetanden som laddar uttrycken. Där medvetanden möts uppstår kontakt. En dikt är en ordnad följd av ord i kontakt. En poetik har som uppgift att hjälpa poeten skapa dessa associationer.

Associationernas uppkomst

Filosofin har studerat hur saker förknippas. Aristoteles påstod att associationer uppstår med fyra metoder. Likhet binder samman, också olikhet får objekt att peka på varandra, frekvens eller antalet element som upprepas i associationen påverkar, och närhet mellan olika element skapar styrka i förknippningen.

De olika associationsmetoderna

Likhet uppstår genom rim och rimmets släktingar,, "bil”och “fil” pekar på varandra. Olikhet uppstår om en vokal i ett ord byts ut så att en ny meningsfull term bildas. “Bil” och “bål” är ett exempel. Frekvens kan belysas med “det stod en stad till stöd” som är starkare än “bo i ro”. I fråga om närhet är "gå på" starkare än "gå för att stå".

Kris i poesin

Kanske beror problemen i poesin på att poeterna bara skriver utan teoretiska kunskaper. En poetik kan hjälpa diktskrivaren att skapa enligt sin vilja. Kanske beror tveksamheten till att skapa kontakt i dikterna på det omgivande samhällets kontaktproblem. Det finns ju en tydlig drift att skapa isolerade fragment.

Poeten Salvadors signatur