Definition av poesi utifrån Poeten Salvador

Skalla-Grim ser mot framtiden

En definition av poesi kan vara både strikt och bestämd, men det finns ändå andra sätt att förklara den lyriska textens funktion och karaktär. Sålunda utgår artikeln från tre aspekter. Vi använder oss av byggstenar i vår konstruktion av poesi, texten ingår som en del i kommunikationen mellan författaren, diktaren, och läsaren, och ett poem har också trolska inslag

Definition av poesi – byggstenarna

Ofta ser vi poesi som en form av ordkonst, men skapelsen har också inslag av bildmässiga och musikaliska kvalitéer. Och åtminstone i musiken hittar vi verk som vi kallar poem

Bildmässighet

Diktens bilder finner vi på två plan, både i det innehållsliga och som del av formen. Ifall vi uttrycker oss med ett levande språk och levande ord skapar vi bilder i innehållet. Bilder som funktion av formen är huvudsakligen av fyra typer, metaforer, metonymier, synekdoke och ironi. De utgör retorikens huvudtroper

Musik

Vi kan kalla musik för ett spel i ton och rytm. Det talade och skrivna språket har vokaler som kan vara både ljusa och mörka. Därför påstår vi att språket har ton. Orden har stavelser som är tryckstarka eller trycksvaga. Således skapar variationen mellan tryck och vila en rytm

Definition av poesi – kommunikation

Vi kan skriva dikter för oss själva, men eftersom det är vanligt att vi publicerar dem, ofta på internet, behöver en poesiskribent känna till grunden för kommunikation mellan författare och läsare

En modell för kommunikation

,Kommunikationen har en sändare som vill överföra ett budskap till en mottagare. Budskapet bakar vi in i ett meddelande, poemet i det här fallet, som vi sänder i ett program i en kanal i ett medium

Om budskapet

En dikt kan ha ett tydligt budskap, det kan handla om att uttrycka stöd för exempelvis en politisk åsikt. Poesi innebär att textens budskap sammanfaller med meddelandet. Därför måste vi läsa hela poemet ifall vi vill förstå budskapet

Definition av poesi – det trolska
Poesi är ofta svår att förstå direkt. Därför kallar vi den mystisk. Diktens rytm är den i en trollformel, sålunda kallar vi versen magisk. Alltså skapar mystik och magi i sin tur en trolsk stämning

Sammanfattning

Poesin bakar vi samman av ord, bild och musik där ordet i alla fall är huvudsaken. Det lyriska utspelet är också en del av kommunikation, där poesins särart består i att budskapet sammanfaller med meddelandet, dikten. Dessutom är poesi magisk och mystisk

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver

Poeten Salvador kämpar med pensel och vässad penna