Poesins roll som kulturens samordnare

Skalla-Grim ser mot framtiden

Poesins roll bör vara klar för den som skriver dikter

Artikel

Kultur är att forma med händerna eller tanken, att odla det som växer, och att föda upp liv. Eftersom poesin smälter ihop ord, bild och musik till en helhet, så innehåller de lyriska dikterna kulturens alla byggstenar. Därför går poesin i utvecklingens front, men vilken är egentligen poesins roll?

Poesipubliceringens situation

Poeten vill ge sin läsare värde. Eftersom pengar är en symbol för värde, så kan vi påstå att diktaren säljer sin vers. Försäljning kan vara aggressiv och oönskad. När däremot säljarens intention är att hjälpa sin kund är försäljningen acceptabel. Poet och läsare är inbegripna i en förhandling med frågan om hur texten ska upplevas, förstås och tolkas. Därför är läsare och författare två parter i kommunikation.

Vad är kommunikation?

Modellerna för kommunikation kan göras komplicerade, men, den kanske allra enklaste inbegriper bara tre delar eller parter. Sålunda ingår en sändare, en mottagare och meddelandet som överförs. Vidare kallar vi innehållet i meddelandet för budskap. Det är just hanteringen av versens budskap som definierar poesi.

Kommunikationen i poesi

Eftersom vår avskalade modell bara inefattar tre parter, sändaren, mottagaren och meddelandet, så använder vi begreppen i resonemanget. Läsaren står i centrum och är mottagaren, medan författaren poeten är sändaren. Dikten är meddelandet som de hanterar. Dikteren har ett budskap, som läsaren däremot förstår och tolkar på sitt eget sätt.

Definitionen

När vi förklarar betydelsen av ordet poesi, så säger vi att poesin är den litterära genre dår versens budskap är versen själv. Således kan inte verket reduceras till ett slagord eller en tanke.

Hur kommunicerar poesi?

Orden är grunden för den som skriver dikter. Ett ord har en objektiv betydelse, så att det pekar på något eller refererar till det. Vi måste också se att ordet har en subjektiv aspekt, och därför refererar läsaren till sitt eget skikt av betydelser.

Fler verkningsmedel

Diktskrivaren utgår från orden, men förstärker deras verkan med bildmässiga och musikaliska aspekter. Eftersom metaforer är rekommenderade bildelement använder författaren ofta dem, men också språkets normala bildmässighet är ett medel. Musik kan inte återges som text. Däremot kan det skrivna fånga upp ton och rytm.

Poesins roll i kommunikationen

Först konstaterar vi att lyrikern och diktskrivaren skapar ett allkonstverk där orden smälter samman med bilder och tonspråk. Sedan drar vi slutsatsen att den som skriver lyriska texter har alla medel tillgängliga för att verka fullt ut i kulturen.

Uppgiften

Den kände psykologen och bokskribenten Rollo May konstaterar att kultur finns i fronten där vi skapar det nya. Således kan poeten med alla sina byggstenar ge läsaren material att möta framtiden.

Kunskap för utveckling

Dikten är ett cement eller kitt som förenar poetens och läsarens kunskaper. Samtidigt förenar den läsarens egna olika kunskaper till ett helt. Därför ser vi tydligt det lyriska textens verkan i kommunikationen. Målet är att gå in i framtiden.

Vad är kultur, på Wikipedia
Till mer kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grims tankar om grunderna i kulturen

Skalla-Grim skriver om poesins roll