Freud – Kulturgryning 21

Freud och driftenInnehåll:

Skalla-Grim skriver:

—Kärlek och aggressivitet—

Bengt Tomas målar:

—Akvarell “Inåt 11”—

Salvador diktar:

—Välja väg—


 

Skalla-Grim skriver

Kärlek och aggressivitet

Sigmund Freud försökte som psykolog och författare hitta en ordning i människans drifter. men hans system har brister. En bättre uppställning är att den grundläggande sexualdriften består av en kärleksdrift och en aggressionsdrift. Sexualitet handlar om sammansmältning, om kontakt.

Kontakt

Som psykolog bör det viktigaste ämnet att behandla vara kontakt. Freud gick som författare inte närmare in på området.
   Två saker som är i kontakt har något gemensamt. Med mänsklig kontakt i allmänhet menas att parterna har gemenssaamt medvetande, att de är medvetna om samma sak samtidigt.
   Kontakten sköts med kärlek och aggressivitet.

Kärlek

Kärlek är dden kraft som tänder kontakt, så den är en livsnödvändighet för alla. Människan är ju social. Det sociala livets centrum är just enheten, det gemensamma.

Aggressivitet

Aggressivitet är den kraft som släcker kontakt. Beroende på graden av aggression utövar man kamp, strid eller krig.
   Ett västerländskt fenomen är försöket att liera sig med andra genom aggressivitet, ett försök att tvinga sig på, men det är lönlöst. Aggression släcker alltid kontakt.

Freud och sexualdriften

Freud drev tesen om sexualdriftens stora betydelse.
   Den har som mål att avla. Driften finns på två plan, det biologiska med syftet att alstra barn, och det kulturella där driften används till att skapa, att alstra konst.

Kulturen

Skapande är omvandlad sexualitet, den har sitt centrum i kontakt. Det ursprungliga målet är sammansmältning mellan ägg och spermie.
   Samtidighet är ett uttryck för kontakt. Inom fysiken har man hävdat att samtidighet inte finns, men det är ingen naturvetenskaplig sanning. Kontakt är alltid samtidig. Tesen är ett uttryck för ett samhälle där personer inte kan sammanbindas. I ett sådant samfund förtvinar kulturen som ju bygger på mötet mellan betraktare och konstnär.

Wikipedia om Sigmund Freud


Bengt Tomas målar

Akvarell “Inåt 11”


Akvarell Inåt 11

Vad driver konstnären?

Besök Bengt Tomas på google+


Salvador diktar

Välja väg

.

Vara god och snäll
eller dela ut en smäll?
Kärlek eller aggression
vilken är min basstation?
Kärlek är det riktigaste
för kontakten är det viktigaste
och kärlek tänder ljus
i kontaktens lilla hus.
Där jag står och bligar
vill jag välja kärleksstigar
fastän gropiga och smala.
Vi är ju sociala.

Dikten uppläst

 

Besök Salvador på poeter.se