Gudar och deras kopplingar till kulturens värld

Poeten Salvador tänker på gudar

Gudar kan ses ur olika aspekter men vi använder dem

Artikel

Att ha gudar är en allmän psykologisk mekanism hos människan, men gudarna kan vara av både det religiösa och världsliga slaget. Då frågar vi vad det innebär.

Spädbarn

Eftersom föräldrarna eller vårdnadshavarna tillfredsställer det lilla barnets alla behov är de de första gudarna. Men de kommer bara barnet vill och signalerar. Så barnet bestämmer alltså när föräldrarna ska komma, och barnet är också det en gud, och livets allra första tid är ett mytologiskt spel mellan gudomliga varelser.

När barnet växer

Sedan förändras gudaskaran, för under den följande uppväxten då barnet växer möter det allt fler möjligheter att spela med i ett spel med mytiska inslag. Så kan barnets första lärare i skolan få gudastatus. Och utvecklingen av omvärldens människor delas i två grenar. Dels de förgängliga, dels de eviga, och de eviga varelserna kan vara både religiösa och världsliga.

För att förstå gudarna nu

I dag lever vi i ett samhälle där de världsliga aspekterna dominerar och leder, och vi ser det på samhällets utveckling. Under vänstervågen kring 1970 var Karl Marx gud, eller åtminstone profet. I motsats hade i den senare satsa-på-dig-själv-eran marknaden övertagit rollen som gudomligt och evigt väsen. Efter den perioden går vi in i ett nätverkssamhälle, och frågar oss vad som kommer att få gudomlig status då.

Egenskaper

Speciellt sägs Gud vara evig och ha allmakt, men att ha allmakt betyder inte att bestämma över andra, utan betyder att ha all makt över sig själv. Med de eviga varelserna förknippas begrepp som makt och frihet.

Gudar i kulturen

Den som skapar ett konstnärligt verk har gudomlig status över sin skapelse, och har makt och frihet att skapa vad hen vill. För att verket ska vara begripligt och fungera måste hen vara i kontakt med, och uppleva,och förstå och tolka sin publik. Så en konstnär måste vara en mytisk figur som samtidigt finns i parallella världar.

Kommentar

Elvira Madigan: Så du säger gudar?
Skalla-Grim: Ja, men inte tvärsäkert
Elvira Madigan: Och finns det mer än en?
Skalla-Grim: Men finns det alls någon Gud?

För det första en sida om Gud, på Wikipedia
För det andra fler artiklar om kultur av Skalla-Grim

Skalla-Grim skriver