Gudar och deras kopplingar till kulturens värld

Poeten Salvador tänker på gudar

Gudar kan ses ur olika aspekter

Artikel

Att ha gudar är en allmän psykologisk mekanism hos människan. De kan vara av både det religiösa och världsliga slaget.

Spädbarn

Barnets allra första gudomliga ledare är föräldrarna eller andra vårdnadshavare. De kommer bara barnet vill och signalerar och har makten att tillfredsställa den lilles alla behov. Eftersom det är barnet som bestämmer när föräldrarna ska komma, så är också det en gud. Livets allra första tid är ett mytologiskt spel mellan gudomliga varelser.

Barnet växer

Gudaskaran förändras under den följande uppväxten, då barnet möter allt fler med möjlighet att spela med i ett spel med mytiska inslag. Så kan barnets första lärare i skolan få gudastatus. Utvecklingen av omvärldens människor delas i två grenar, de eviga och de förgängliga, de eviga varelserna kan vara både religiösa och världsliga.

Nu

Vi lever i ett samhälle där de världsliga aspekterna dominerar och leder. Det ses på samhällets utveckling. Under vänstervågen kring 1970 var Karl Marx gud, eller åtminstone profet. I den senare satsa-på-dig-själv-eran hade marknaden övertagit rollen som gudomligt och evigt väsen.
Vi går in i ett nätverkssamhälle. Vad kommer att få gudomlig status nu?

Egenskaper

Gud sägs vara evig och ha allmakt. Att ha allmakt betyder inte att kunna bestämma över andra, att vara allsmäktig innebär att ha all makt över sig själv. Med de eviga varelserna förknippas begrepp som makt och frihet.

Gudar i kulturen

Den som skapar ett konstnärligt verk har gudomlig status över sin skapelse, och har makt och frihet att skapa vad hen vill. För att verket ska vara begripligt och fungera måste hon vara i kontakt med, och uppleva, förstå och tolka sin publik. En konstnär måste vara en mytisk figur som samtidigt finns i parallella världar.

Kommentar

Elvira Madigan: Gudar säger du.
Skalla-Grim: Ja.
Elvira Madigan: Finns det mer än en?
Skalla-Grim: Finns det alls någon Gud?

Vad är kultur, på Wikipedia
Mer kultur på startsidan

Skalla-Grim skriver